VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ (MQI)


TP. HCM : 86/59 Đường Phổ Quang. P2. Q. Tân Bình.
Tel: 0909 512 149
HÀ NỘI : 14 Pháo Đài Láng, Q. Đống Đa.
NHA TRANG - ĐÀ NẴNG - CẦN THƠ.
Liên hệ: Email: daotaohcm@mqi.vn, Tel: 0909 512 149.

1. KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN ISO (9001- 14001): 2015 - ISO 45001:2018 ) tại Tp. HCM - HN - ĐN

đào tạo iso

CẤP 2 CHỨNG CHỈ

  SPECIALIST ISO (9001-14001): 2015 - ISO 45001:2018

AWARENESS AND INTERNAL AUDITOR ISO (9001-14001):2015 - ISO 45001:2018


Đội ngũ chuyên gia đầu ngành thực hiện


  


CHỨNG CHỈ  ĐẲNG CẤP  QUỐC TẾ

Với cách giảng dễ hiểu và dễ làm, học viên sẽ thiết lập hệ thống tài liệu thích hợp - đạt hiệu quả cao trong
điều hành hệ thống  quản lý chất lượng.

          Khóa học có sứ mệnh phát triển năng lực bản thân để phát triển tổ chức, bạn thăng tiến nhanh.

MỤC ĐÍCH:
 -  Học viên có năng lực thiết lập, vận hành, duy trì HTTL ISO (9001 - 14001):2015 - ISO 45001): 2018
 -  CBQL các lĩnh vực nhân sự - kế hoạch - kinh doanh - công nghệ - quản lý sản xuất... nắm vững cách thiết lập và vận hành các quy trình trong lĩnh vực của mình.
  ( Viện hướng dẫn làm đề tài về ISO tại doanh nghiệp sẽ thực tập tốt nghiệp)
  Hệ thống bài giảng được thiết kế theo nguyên tắc tích hợp 3 tiêu chuẩn ISO. Giảng viên sẽ nói rõ điều khoản nào cần viết tích hợp và điều khoản nào cần viết riêng;
   98% học Chuyên viên ISO do MQI đào tạo sau 3 năm sẽ có năng lực bằng một người đã làm việc 10 năm chưa học ISO. Kết quả từ khảo sát học viên của MQI.
   Học viên được lưu file mềm tài liệu tư vấn cho các doanh nghiệp của MQI
  Cách tiếp cận đồng thời 2 hệ thống 
 - Hệ thống tổ chức ( sơ đồ tổ chức)
 - Hệ thống tác nghiệp một hợp đồng kinh tế là đầu vào 
quyết định chất lượng đào tạo

                         CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO (9001-14001):2015 - ISO 45001:2018

                                  Nhằm nâng cao năng lực CBQL trong các doanh nghiệp.
                        Tân cử nhân, kỹ sư có lợi thế tìm việc làm phù hợp hoặc khởi nghiệp.

  Học phí : 4 000 000 đ/khóa/10 buổi;
   -  Nộp học phí trước 05 ngày được giảm 10% còn 3 600 000 vnd/10 buổi
  -  Nhóm hv 03 người học phí là 3 000 000 vnd/10 buổi.

      Thông tin CK: Tên Tài khoản: VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ

                           STK 019111953 MB Bank PGD Lê Văn Sỹ, CN Phú Nhuận, Tp. HCM hoặc

                           STK : 24247469  ACB Bank, CN. Lê Văn Sỹ, Tp. HCM
  
                            Sau đó nhắn tin Tel/zalo: 0909 512 149; 0869 183 294 -  0947  091 893

ĐÀO TẠO - CHUYỂN GIAO

                                         NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
PHẦN 1: TỔNG QUAN & CÁCH TIẾP CẬN HTQL ISO 9001:2015
BUỔI: 1

* Hệ thống quản lý của doanh nghiệp và sự vận hành của nó.
* Cơ cấu cơ bản phân tầng và Cơ cấu cơ bản mỏng - vòng PDCA.
• Bốn phương pháp luận và 7 nguyên tắc (nguồn lực) của quản lý;
• Giải tích thuật ngữ và một số khái niệm cơ bản của ISO 9000:2015;
• Cách tiếp cận các tiêu chuẩn ISO
• Giới thiệu bảng tương tác các điều khoản ISO 9001- 14001- 45001
* Những điều khoản viết tích hợp và viết riêng cho từng bộ ISO.
*  Cập nhật luật BVMT năm 2020
 
PHẦN 2: PHÂN TÍCH KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG ISO 9001-14001 - 45001 VÀ CÁCH VIẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN;

BUỔI: 2-3
ĐK. 4: BỐI CẢNH ( CHUNG CHO 3 BỘ TIÊU CHUẨN)
- Bối cảnh của tổ chức về chất lượng – môi trường và sức khỏe;
- Các bên quan tâm có liên quan và yêu cầu của họ;
- Phạm vi hệ thống quản lý;
- Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của nó

ĐK. 5: SỰ LÃNH ĐẠO ( CHUNG CHO 3 BỘ TIÊU CHUẨN)
- Cam kết của lãnh đạo - Hướng vào khách hàng;
- Chính sách chất lượng – môi trường – sức khỏe;
- Truyền thông chính sách này;
- Vai trò trách nhiệm và quyền hạn;
- Ma trận trách nhiệm quyền hạn ISO 9001-14001 - 45001
- Sự tham gia và tham vấn của người lao động (5.4)

ĐK. 6 : HOẠCH ĐỊNH ( CHUNG CHO 3 BỘ TIÊU CHUẨN)
- Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội ( viết chung cho cả 3 bộ tiêu chuẩn)
- Điều khoản cần viết riêng cho ISO 14001:2015 và ISO 45001:2015
- Khía cạnh môi trường - Nghĩa vụ tuân thủ
- Nhận biết mối nguy và đánh giá rủi ro về OH & S và cơ hội
-  Nhà máy xanh & zero cacbonic
- Đánh giá rủi ro OH&S và rủi ro khác với HTQL OH&S
- Đánh giá cơ hội OH&S và các cơ hội khác cho HTQL OH&S
- Xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;
- Điều khoản cần viết tích hợp cho cả ba bộ ISO
- Xây dựng mục tiêu chất lượng; ( riêng cho từng bộ tiêu chuẩn)
- Hoạch định để đạt được mục tiêu chất lượng; (chung cho 3 bộ tiêu chuẩn)
- Hoạch định sự thay đổi ( cho ISO 9001:2015) & ISO 14001-45001
- Hoạch định thực hiện hành động (cho ISO 14001:2015 & 45001:2018)
ĐK. 7: SỰ HỖ TRỢ  CỦA ISO 9001-14001-45001
BUỔI: 4-5
-   Nguồn lực con người - Cơ sở hạ tầng, môi trường
-  Theo dõi đo lường - Trí thức của tổ chức;
-  Năng lực con người - Nhận thức - Trao đổi thông tin
-  Thông tin dạng văn bản - Tạo lập và cập nhật
-  Kiểm soát thông tin dạng văn bản
-  Điều khoản cần viết riêng cho ISO 9001:2015

ĐK. 8 TÁC NGHIỆP (CHUNG CHO 3 BỘ TIÊU CHUẨN)
- Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện;
- Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ;
- Thiết kế và phát triển sản phẩm dịch vụ;
- Kiểm soát quá trình và sản phẩm dịch vụ do bên ngoài cung cấp;
- Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ  theo ISO 9001-14001-45001
- Nhận biết và truy xuất nguồn gốc;
- Tài sản của khách hàng và nhà cung cấp bên ngoài;
- Bảo toàn - Hoạt động sau giao hàng - Kiểm soát sự thay đổi;
- Thông qua sản phẩm và dịch vụ;
- Kiểm soát đầu ra không phù hợp;
- Chuẩn bị sẵn sàng và chủ động đối phó với tình huống khẩn cấp thiên tai và tại nạn lao động

ĐK. 9:  ĐÁNH  GIÁ ( CHUNG CHO 3 BỘ TIÊU CHUẨN)
- Theo dõi - đo lường – phân tích và đánh giá;
- Sự thỏa mãn của khách hàng;
- Phân tích và đánh giá;
- Xem xét của lãnh đạo;

ĐK 10 CẢI TIẾN ( CHUNG CHO 3 BỘ TIÊU CHUẨN)
- Sự không phù hợp và hành động khắc phục
- Cải tiến liên tục
PHẦN 3: THIẾT LẬP HTTL ISO TÍCH HỢP 9001- 14001- 45001
BUỔI: 6-7

- Lập bảng danh mục các tài liệu cần soạn thảo cho phòng ban
- Hướng dẫn cách thiết lập và vận hành 06 quy trình kiểm soát
- Hướng dẫn cách thiết lập toàn bộ quy trình tác nghiệp sản phẩm tạo doanh thu
- Xác định phạm vi của từng phòng ban, lập hoạch định xử lý rủi ro và cơ hội;
- Soạn thảo hướng dẫn công việc xử lý rủi ro và nắm bắt cơ hội;
- Soạn thảo quy trình Chuẩn bị sẵn sàng, chủ động đối phó tình huống khẩn cấp;
- Phân công người soạn thảo – vận hành thử và chỉnh sửa
- Thiết lập phạm vi của hệ thống ISO tích hợp
- Hướng dẫn ứng xử và cách trả lời chuyên gia đánh giá cấp chứng nhận.
- Lưu file mềm cho học viên về tài liệu tư vấn cho doanh nghiệp của MQI
- Bí quyết xây dựng HTTL tích hợp ISO - LEAN của VT.TS BÙI BÌNH THẾ .

PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO (9001 - 14001 -  45001)
BUỔI: 8
- Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến đánh giá;
- Phạm vi đánh giá - Chuẩn mực đánh giá - Chứng cứ đánh giá
- Năng lực đánh giá viên - Các giai đoạn đánh giá - thừa nhận ĐG;
- Đề xuất đánh giá
- Chuẩn bị cho việc thực hiện đánh giá
BUỔI: 9
-  Lập kế hoạch đánh giá - Thực hiện đánh giá ISO 9001-14001-45001
-  Họp khai mạc - Đánh giá xem xét - Kỹ thuật đánh giá;
-  Các nhận xét đánh giá
-  Họp bế mạc - Xem xét đánh giá
-  Các nhận xét đánh giá
Báo cáo đánh giá
BUỔI: 10
- Chuẩn bị báo cáo - Văn bản báo cáo
- Các hồ sơ đánh giá - Hoàn tất đánh giá
- Giám sát hành động khắc phục;
* Thực hành trên lớp:
 Viết báo cáo sự không phù hợp và hành động khắc phục.
  Cho ISO 9001-14001-45001
 

Thực hành trên lớp cho từng học viên:

Viết báo cáo sự không phù hợp và hành động khắc phục
- Thực hiện tại lớp cho từng học viên
- Hướng dẫn học viên phân tích sự không phù hợp bằng biểu đồ Fishbone diagram - Why Five - Brainstormimg truy tìm nguyên nhân và hành động loại bỏ nguyên nhân.
- Làm bài Kiểm tra nhận thức và đánh giá viên nội bộ 60 phút; chữa bài kiểm tra.

TRAO CERTIFICATE:

AWARENEES AND INTERNAL AUDITOR ISO 9001-14001-45001

SPECIALIST ISO (9001-14001): 2015 - ISO 45001:2018

 HỌC ONLINE VIỆN SẼ GỬI CERTIFICATE THEO CHUYỂN PHÁT NHANH POST VN.

TỔNG CỘNG 10  BUỔI = 50 TIẾT


Image-Gallery-DetailĐĂNG KÝ KHÓA HỌC & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để đăng ký

Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.