1. KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN ISO TÍCH HỢP 9001- 14001- 45001 - LEAN tại Tp. HCM - HN - ĐN

đào tạo iso

Đào tạo theo chuẩn quốc tế, vận hành HTQL đạt 5 chuẩn,
nâng cao năng lực cá nhân

CẤP 2 CHỨNG CHỈ

  SPECIALIST ISO (9001-14001-45001): 2015 - LEAN

AWARENESS AND INTERNAL AUDITOR ISO (9001-14001-45001) - LEAN


 Đội ngũ chuyên gia - giảng viên đầu ngành, giàu kinh nghiệm

  


CHỨNG CHỈ  ĐẲNG CẤP  QUỐC TẾ

 Ưu thế của  khóa học CHUYÊN VIÊN  ISO  TÍCH HỢP LEAN  là học viên đủ năng lực thiết kế - vận hành và cải tiến hệ thống tài liệu tích hợp 05  chuẩn: An toàn - Môi trường - Chất lượng sản phẩm - Chi phí thấp nhất - Nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là điểm khác biệt cơ bản so với các tổ chức hiện có chỉ đào tạo năng lực vận hành. Vì không có file mềm tài liệu đã tư vấn cho hv lưu.
 
  Khóa học mở liên tục 13 năm qua, mỗi năm mở từ 18 - 20 khóa, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và đặt hàng tuyển dụng đầu ra.

      Học viên được lưu file mềm tài liệu của MQI đã tư vấn cho các doanh nghiệp.

MỤC ĐÍCH:
 -  Học viên đủ năng lực thiết lập hệ thống TL, vận hành,duy trì HTQLCL tích hợp ISO (9001 - 14001 - 45001): 2015 - LEAN

 -  CBQL các lĩnh vực nhân sự - kế hoạch - kinh doanh - công nghệ - quản lý sản xuất... nắm vững cách thiết lập và vận hành các quy trình trong lĩnh vực của mình.
  ( Viện hướng dẫn làm đề tài về ISO tại doanh nghiệp sẽ thực tập tốt nghiệp)
  Hệ thống bài giảng được thiết kế theo nguyên tắc tích hợp 3 tiêu chuẩn ISO. Giảng viên sẽ nói rõ điều khoản nào cần viết tích hợp và điều khoản nào cần viết riêng;

   98% học Chuyên viên ISO do MQI đào tạo sau 3 năm sẽ có năng lực bằng một người đã làm việc 10 năm chưa học ISO. Kết quả từ khảo sát học viên của MQI.
   Học viên được lưu file mềm tài liệu tư vấn cho các doanh nghiệp của MQI
  Khác biệt của khóa học là: Dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm chủ HTQLCL tích hợp
 Đối tượng: CB quản lý  Hành chính - Nhân sự - Kế hoạch - Marketing - Kinh doanh - Quản lý hệ thống - Quản đốc... 
            Tân cử nhân, kỹ sư có lợi thế tìm việc làm phù hợp hoặc khởi nghiệp.

  Học phí : 2 900 000 VND/khóa/12 buổi
  Học viên và cựu học viên nộp học phí trước 05 ngày đóng:  2 700 000 vnd 
  Nhóm 03 người đóng HP: 2 600 000 vnd/khóa/người
  Sinh viên đóng học phí  2 500 000 vnd/khóa/người

                 CLIK ĐĂNG KÝ HỌC TRÊN THANH NGANG
Email: daotaohcm@mqi.vn - 028 62 943 855 - 0869 183 294
daotaohn@mqi.vn - 024 62 752 399 - 0866 488 453
                   ( thông tin của bạn sẽ tự động cập nhật vào DS khóa học, chúc bạn thành công)

                                         NỘI DU
NG CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN 1: TỔNG QUAN
BUỔI: 1

Tính cấp bách của việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO tích hợp 9001+ 14001+45001 + LEAN ví dụ minh họa;
• Bốn phương pháp luận và 7 nguyên tắc (nguồn lực) của quản lý
hệ thống chất lượng;
• Giải tích thuật ngữ và một số khái niệm cơ bản của ISO 9000:2015;
• Cách tiếp cận các tiêu chuẩn ISO
• Giới thiệu bảng tương tác các điều khoản ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018, Những điều khoản cần viết tích hợp và những điều khoản cần viết riêng cho từng bộ ISO.

 
PHẦN 2: PHÂN TÍCH KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG ISO 9001:2015 -IS0 14001: 2015 - 45001:2018 VÀ CÁCH VIẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN;

BUỔI: 2-3
ĐK. 4
- Bối cảnh của tổ chức về chất lượng – môi trường và sức khỏe;
- Các bên quan tâm có liên quan và yêu cầu của họ;
- Phạm vi hệ thống quản lý;
- Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của nó

ĐK. 5
- Cam kết của lãnh đạo;
- Hướng vào khách hàng;
- Chính sách chất lượng – môi trường – sức khỏe;
- Truyền thông chính sách này;
- Vai trò trách nhiệm và quyền hạn;
- Ma trận trách nhiệm quyền hạn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018;
- Sự tham gia và tham vấn của người lao động (5.4)

ĐK. 6
- Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội ( viết chung cho cả 3 bộ tiêu chuẩn)
- Điều khoản cần viết riêng cho ISO 14001:2015 và ISO 45001:2015
- Khía cạnh môi trường
- Nghĩa vụ tuân thủ
- Nhận biết mối nguy và đánh giá rủi ro về OH & S và cơ hội
- Đánh giá rủi ro OH&S và rủi ro khác với HTQL OH&S
- Đánh giá cơ hội OH&S và các cơ hội khác cho HTQL OH&S
- Xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;
- Điều khoản cần viết tích hợp cho cả ba bộ ISO
- Xây dựng mục tiêu chất lượng; ( riêng cho từng bộ tiêu chuẩn)
- Hoạch định để đạt được mục tiêu chất lượng; (chung cho 3 bộ tiêu chuẩn)
- Hoạch định sự thay đổi ( cho ISO 9001:2015)
- Hoạch định thực hiện hành động (cho ISO 14001:2015 & 45001:2018)
 
ĐK. 7 ( chung cho 03 bộ tiêu chuẩn)
BUỔI: 4-5
- Nguồn lực con người
- Năng lực con người;
- Nhận thức;
- Trao đổi thông tin thích hợp cho nội bộ và bên ngoài;
- Thông tin dạng văn bản
- Tạo lập và cập nhật
- Kiểm soát thông tin dạng văn bản
- Điều khoản cần viết riêng cho ISO 9001:2015
- Cơ sở hạ tầng;
- Môi trường vật lý và xã hội cho tác nghiệp các quá trình;
- Nguồn lực theo dõi và đo lường
- Tri thức của tổ chức

ĐK. 8 (chung cho 03 bộ tiêu chuẩn)
- Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện;
- Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ;
- Thiết kế và phát triển sản phẩm dịch vụ;
- Kiểm soát quá trình và sản phẩm dịch vụ do bên ngoài cung cấp;
- Kiểm soát và cung cấp dịch vụ;
- Nhận biết và truy xuất nguồn gốc;
- Tài sản của khách hàng và nhà cung cấp bên ngoài;
- Bảo toàn;
- Hoạt động sau giao hàng;
- Kiểm soát sự thay đổi;
- Thông qua sản phẩm và dịch vụ;
- Kiểm soát đầu ra không phù hợp;
- Chuẩn bị sẵn sàng và chủ động đối phó với tình huống khẩn cấp

ĐK. 9 (chung cho 03 bộ tiêu chuẩn)
- Theo dõi - đo lường – phân tích và đánh giá;
- Sự thỏa mãn của khách hàng;
- Phân tích và đánh giá;
- Xem xét của lãnh đạo;

ĐK 10 ( chung cho 3 bộ tiêu chuẩn)
- Sự không phù hợp và hành động khắc phục
- Cải tiến liên tục
 
PHẦN 3: THIẾT LẬP HTTL ISO TÍCH HỢP 9001- 14001- 45001
BUỔI: 6

- Lập bảng danh mục các tài liệu cần soạn thảo theo phòng ban chức năng trong công ty;
- Hướng dẫn cách thiết lập và vận hành 06 quy trình kiểm soát
- Hướng dẫn cách thiết lập toàn bộ quy trình tác nghiệp sản phẩm tạo doanh thu
- Xác định phạm vi công việc của từng phòng ban, lập hoạch định xử lý rủi ro và cơ hội;
- Soạn thảo hướng dẫn công việc xử lý rủi ro và nắm bắt cơ hội;
- Hướng dẫn soạn thảo quy trình Chuẩn bị sẵn sàng và chủ động đối phó với tình huống khẩn cấp;
- Phân công người soạn thảo – vận hành thử và chỉnh sửa
- Thiết lập phạm vi của hệ thống ISO tích hợp
- Hướng dẫn ứng xử và cách trả lời chuyên gia đánh giá cấp chứng nhận.
- Lưu file mềm cho học viên về tài liệu tư vấn cho doanh nghiệp của MQI
- Bí quyết xây dựng HTTL tích hợp ISO - LEAN của VT.TS BÙI BÌNH THẾ .
 
PHẦN 4: SẢN XUẤT TINH GỌN (LEAN MANUFACTURING)

BUỔI: 7-8
- Sự ra đời và bản chất của LEAN
- Những kết quả vượt trội khi áp dụng LEAN đã công bố
- Hộp công cụ của LEAN
- Phương pháp 5S; 2. Chuyển đổi nhanh;
- Dòng giá trị gia tăng liên tục; 4. Sản xuất kéo
- Sản xuất theo Ô
- Kanban;
- Nhịp thời gian
- Cân bằng sản xuất
- Tiêu chuẩn hóa
- Nhà máy hiển thị
Chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng LEAN chuyên gia giàu kinh nghiệm
 
PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO (9001 + 14001): 2015 + ISO 45001:2018
BUỔI: 9
- Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến đánh giá;
- Phạm vi đánh giá
- Chuẩn mực đánh giá
- Chứng cứ đánh giá
- Năng lực đánh giá viên
- Các giai đoạn công nhận
- Các giai đoạn đánh giá
- Đề xuất đánh giá
 
- Chuẩn bị cho việc thực hiện đánh giá
BUỔI: 10
- Lập kế hoạch đánh giá
- Thực hiện đánh giá
- Họp khai mạc
- Đánh giá xem xét
- Các nhận xét đánh giá
- Các kỹ thuật đánh giá
- Họp khai mạc
- Đánh giá xem xét
- Các nhận xét đánh giá
- Các kỹ thuật đánh giá
 
Báo cáo đánh giá
BUỔI: 11
- Chuẩn bị báo cáo
- Văn bản báo cáo
- Các hồ sơ đánh giá
- Hoàn tất đánh giá
- Giám sát hành động khắc phục;
Thực hành trên lớp cho từng học viên: Viết báo cáo sự không phù hợp và hành động khắc phục
 

Thực hành trên lớp cho từng học viên:

BUỔI: 12
Viết báo cáo sự không phù hợp và hành động khắc phục
- Thực hiện tại lớp cho từng học viên
- Hướng dẫn học viên phân tích sự không phù hợp bằng biểu đồ Fishbone diagram kết hợp với Brainstormimg ( Động não tổng lực) tìm ra nguyên nhân và hành động loại bỏ nguyên nhân
- Học viên làm bài tập kiểm tra nhận thức và đánh giá viên nội bộ 90 phút;
- Giảng viên chữa bài kiểm tra tại lớp


TRAO CERTIFICATE SAU BUỔI HỌC, CHỤP ẢNH LƯU NIỆM GỬI CHO HỌC VIÊN

TỔNG CỘNG 12 BUỔI = 45 TIẾT