ĐỘT PHÁ NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG

Đột phá trong quản lý để tăng năng suất - chất lượng là sản phẩm nghiên cứu - chuyển giao của MQI đã được triển khai tại nhiều doanh nghiệp và đã ghi nhận những con số thiết thực.

14. KHÓA HỌC 5 S

TP.HCM K1/2019: KHAI GIẢNG NGÀY

HỆ THỐNG TÍCH HỢP ISO (9001- 14001- 45001):2015 - LEAN

Tư vấn ISO (9001 - 14001- 45001):2015 - LEAN được hiểu là quá trình chuyên gia tư vấn viết các quy trình, hướng dẫn công việc theo yêu cầu của ISO quy định. Các cán bộ quản lý cấp trung theo hướng dẫn của chuyên gia tư vấn viết các quy trình tác nghiệp. Sau đó họ cùng chuyên..